Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Provedena rasprava o Statutu opæine Èitluk
Srijeda, 26 Oujak 2008
The image “http://www.brotnjo-online.com/images/vijesti_foto/javna_rasparava_statut.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.ÈITLUK - U utorak, 25. ožujka u Maloj dvorani KIC-a održana je javna rasprava o Nacrtu statuta opæine Èitluk. Tajnik èitluèkog OV Ivo Bevanda obraæajuæi se nazoènima kazao je da razlozi za donošenje novoga statuta opæine Èitluk proizlaze iz obveze da Opæina uskladi Statut s odredbama Zakona o naèelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine te zbog èinjenice što je od donošenja postojeæeg Statuta opæine Èitluk došlo do izmjene veæeg broja propisa/zakona.

 

Bevanda je istaknuo kako je Statut opæine Èitluk uraðen u suradnji s èlanovima Misije OESS-a i da se najvažnije izmjene u Statutu odnose na: promjene koje se tièu Zakona o državnoj službi, Zakona o sukobu interesa i Zakona o slobodi pristupa informacijama te novine koje donosi Izborni zakon te Zakon o izravnom izboru opæinskih naèelnika.

Statut je najvažniji pravni akt kojim se ureðuju poslovi Opæine, organizacija i rad njezinih organa, njezini akti i financiranje, sudjelovanje graðana u lokalnoj samoupravi, javnost rada, suradnja Opæine s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja.

– Današnja javna rasprava dio je aktivnosti u sklopu projekta Ugovor i mi veæ dvije godine uspješno suraðujemo s opæinom Èitluk. Ovo je program èiji je cilj jaèanje lokalne demokracije i komunikacije izmeðu lokalnih vlasti i graðana – rekla je predstavnica Misije OESS-a BiH, Michaela Seitz, koordinatorica Odjela za demokratizaciju Misije OESS-a Mostar.

Raspravi su nazoèile predstavnice Misije OESS-a BiH, u ime ovlaštenog predlagatelja opæinskog naèelnika, tajnik Ureda naèelnika Mario Roziæ, èlanovi Odbora za Statut i Poslovnik Opæinskog vijeæa Èitluk i predstavnici mjesnih zajednica.

Brotnjo.info/Citluk.ba 

 
« Prethodna   Sljedea »