Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Održana 24. sjednica Skupštine Hercegovaèko-neretvanske županije
Srijeda, 29 Oujak 2017

Uzorak Slike

Skupština Hercegovaèko-neretvanske županije na juèer održanoj sjednici usvojila je Izvješæe o radu Vlade HNŽ za 2016. godinu.

Zahvaljujuæi zastupnicima u Skupštini na potpori, prijedlozima i sugestijama, te konstruktivnim kritikama, koje su Vladi uputili s ciljem poboljšanja stanja u Županiji, dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovaèko – neretvanske županije je, izmeðu ostalog, podsjetio na to kako je Vlada u 2016.  održala ukupno  49 sjednica što je za 32% više nego u 2015. godini, na kojim je, uz ostalo, utvrdila 15 prijedloga i usvojila 7 nacrta zakona.

„Meðu kljuènim mjerama koje je Vlada u 2016. godini provodila s ciljem fiskalnog konsolidiranja i smanjenja proraèunskog duga, svakako treba istaknuti poèetak rješavanja problema izvršnih sudskih rješenja po tužbama proraèunskih korisnika zbog kršenja odredbi radnog zakonodavstva i kolektivnih ugovora. Na tom tragu Vlada je,  po zakljuèenim ugovorima o izvansudskoj nagodbi, donijela više odluka o isplati potraživanja pravnim i fizièkim osobama iz Proraèuna za 2016. godinu te time smanjila naslijeðeni proraèunski dug i znaèajne uštede.

U zakonskim rokovima Vlada je donijela Prijedlog Izmjena i dopuna Proraèuna za 2016, Smjernice i ciljeve ekonomske politike za razdoblje 2017.-2019. godina, te Nacrt i Prijedlog Proraèuna i Zakona o izvršenju Proraèuna za 2017. godinu.  To ranijim sazivima Vlade nije polazilo za rukom, a mi veæ drugu godinu zaredom uspijevamo stvoriti uvjete da sve javne institucije u novu poslovnu i fiskalnu godinu ulaze bez neizvjesnosti i s punim kapacitetom. K tomu, godinu smo završili bez neizmirenih obveza tekuæeg poslovanja“, kazao je predsjednik Herceg, dodavši kako je meðu najznaèajnijim aktivnostima Vlade bilo i donošenje Nacrta Zakona o zaštiti obitelji s djecom, kojim se predviðaju materijalna i druga davanja obiteljima radi pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, ali i pomoæ u ostvarivanju reproduktivne uloge obitelji i poboljšanju kvaliteta života u obitelji.

Takoðer, posebno se osvrnuo na izradu strateških dokumenata:  usvajanje Nacrta Prostornog plana HNŽ  kao razvojno-planskog dokumenta koji odreðuje dugoroène ciljeve i mjere prostornog razvitka, te prijedloga Strategije razvitka HNŽ za razdoblje 2017.-2020. u kojoj su kao kljuèni strateški ciljevi održivog ekonomskog razvitka identificirani sektori malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, obnovljivih izvora energije, turizma utemeljenog na prirodnoj i multikulturalnoj raznolikosti Županije, a sve uz uvjet osiguranja visokih standarda zaštite okoliša.

„U sklopu mjera èiji je cilj stvaranje strateškog okvira za održivi gospodarski razvitak, ali i dugoroèno smanjenje troškova javnih institucija te doprinos podizanju opæe razine zaštite okoliša, Vlada se ukljuèila u Projekt „Energetska uèinkovitost u BiH“, kojega financira Svjetska banka preko Meðunarodne asocijacije za razvitak. U sklopu ovog projekta, u 2016. godini obnovljeno i energetski unaprijeðeno sedam javnih objekata – šest školskih i jedan javno-zdravstveni objekt. Vlada je kroz ovu aktivnost doprinijela - ne samo podizanju kvalitete i vizualnog izgleda sredina u kojima su smješteni ovi objekti - nego i dugoroèno osigurala znaèajne energetske i ekonomske uštede jer æe se uz istu ili poboljšanu kvalitetu energetskih usluga  u ovim objektima trošiti manje javnih sredstava, a kroz angažman domaæih tvrtki dali smo poticaj domaæem malom i srednjem poduzetništvu u sektoru graðevinarstva“, kazao je predsjednik Herceg podsjetivši na to kako je ove godine kandidirano još devet objekata za drugu fazu projekta.

U nastavku sjednice, Skupština je usvojila Nacrt Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, te informacije o radu Županijskog tužiteljstva i Županijskog suda za 2016. godinu, priopæeno je.

Brotnjo.info

 
Sljedea »