Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Srbi bili protiv: Vijeæe ministara usvojilo odluku o poveæanju trošarina na gorivo za 15 pfeninga
Utorak, 28 Oujak 2017
Uzorak Slike

Predsjedatelj Vijeæa ministara BiH Denis Zvizdiæ je na konferenciji za tisak u Sarajevu rekao je novinarima kako je Vijeæe ministara, usvajanjem seta zakona i jedne bitne odluke u potpunosti ispunilo sve zadatke koji proistièu iz prethodnih mjera aranžmana s MMF-om.

Prema njegovim rijeèima, Vijeæe ministara BiH je danas usvojilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH s prateæim setom zakona, koji  ukljuèuje Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni raèun i raspodjeli  prihoda, kao i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sustavu indirektnog oporezivanja u BiH. 

- Osim toga, kao sljedeæa prethodna mjera bitna za realizaciju aranžmana s MMF-om, a što je bio zadatak Vijeæa ministara ili nivoa BiH, usvojen je i zakon o osiguranju depozita u bankama u BiH i u konaènici, usvojena je Odluka o provoðenju mjera radi ostvarivanja kvantitativnih kriterija indikativnih ciljeva usuglašenih Pismom namjere o proširenom aranžmanom s MMF-om za institucije BiH - pojasnio je predsjedavajuæi Zvizdiæ.

Dodao je da je set ovih zakona Vijeæe ministara uputilo dalje u parlamentarnu proceduru, s prijedlogom da se razmatraju po hitnoj proceduri.

- Oèekujemo da æe u najskorije vrijeme biti održane sjednice i Zastupnièkog i Doma naroda  Parlamentarne skupštine BiH i da æe set ovih zakona, kao realizacija mjera s nivoa BiH za aranžman s MMF-om, biti u konaènici ispunjen, èime bi praktièno bile zaokružene sve mjere i stvorili se realni uvjeti za realizaciju i implementaciju aranžmana s MMF-om - kazao je Zvizdiæ.

Po njegovim rijeèima, predstavnici Saveza za promjene u Vijeæu ministara BiH nisu glasovali za ovaj set zakona o trošarinama

- Govorim o zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH, iako je Vijeæe ministara imalo dovoljan broj glasova za usvajanje prijedloga zakona i poslati ga u parlamentarnu proceduru - naveo je Zvizdiæ.  

Zamjenik predsjedatelja Vijeæa ministara i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šaroviæ je rekao kako je zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH prošao veæinom glasova u Vijeæu ministara BiH.

- Ministar Igor Crnadak i ja glasovali smo protiv iako, sasvim razumljivo, podržavamo reformski put BiH, razvoj infrastrukture. Ali smo tražili u više navrata da se kroz ovaj novi namet od 15 pfeninga proizvede, ostvari ili osigura minimalna razina zaštite za one koji æe biti po ovom pitanju najugroženiji. U ovom sluèaju to su poljoprivrednici - istaknuo je ministar Šaroviæ.

Dodao je da su i u razgovorima s MMF-om, a i s predstavnicima Vlade RS u više navrata tražili da se, ili uvede kategorija „plavog dizela" ili na neki drugi naèin pomogne poljoprivrednicima.       

- U tom smislu predlagali smo i dva dodatna modela, da se od ovog iznosa od 15 pfeninga jedan dio, tri ili èetiri pfeninga, odvoji izravno u proraèune entiteta i da se ovaj novac usmjeri poljoprivrednicima kako bi se ublažile posljedice Adaptiranog SSP-a. Ili u najmanjem, da se od ovih 15 pfeninga novog nameta to ne odnosi na poljoprivrednike, kako bi im se i na ovaj naèin pomoglo - kazao je Šaroviæ.

Po njegovim rijeèima, oèito nije bilo razumijevanja od predstavnika Vlade RS-a i MMF-a.

- Zaista je naivno oèekivati da se od strane Vlade RS šuti o aranžmanu s MMF-om, da se on javno ne podrži i oèekuje se da ovaj dio tereta iznese Savez za promjene glasajuæi za ovaj zakon. Mi mislimo da to nije realno, da je to nemoguæe. Ne treba se nitko kriti iza ovoga, treba jasno reæi  tko stoji iza potpisa Pisma namjere. To su i predstavnici Vlade RS-a - navodi Šaroviæ.

On naglašava kako ne samo da su odbili poveæanje ili bilo kakav plan za podršku poljoprivrednom sektoru u BiH, time i u RS-u, nego su kroz Pismo namjere jasno naznaèili da æe u 2016. uštedjeti dodatnih pet milijuna KM od poticaja za poljoprivredu.

- Znaèi manje nego što je inaèe planirano, time što æe sredstva za poticaj dati samo registriranim poljoprivrednim gospodarstvima - kazao je Šaroviæ.

Zamjenik predsjedatelja Vijeæa ministara BiH i ministar financija i riznice Vjekoslav Bevanda je kazao da su, ukoliko predloženi zakoni proðu parlamentarnu raspravu, ispunili uvjete MMF-a i entiteti i Distrikt Brèko æe dobiti drugu ratu kredita.   

- Drugi dio je i posebno važan, a to su uvjeti koji su u svim novim kreditnim sporazumima, prije svega EBRD-a, Kuvajtskog fonda i OPEC fonda. Imamo ugovoreno i u fazi ugovaranja oko 800 milijuna za cestovnu gradnju, prije svega za autocesta, Koridor Vc i za ostale ceste - naveo je Bevanda.

Po njegovim rijeèima, buduæi da su napravljene dubinske analize javnih poduzeæa za ceste i autoceste i pokazalo se da oni ne mogu više uopæe držati teret tih kreditnih zaduženja.

- Ova sredstva što æe biti ubrana od trošarina ne idu za krpljenje proraèunskih rupa na bilo kojoj razini, to ide namjenski na raèune cesta i autocesta u oba entiteta. Taj novac neæe biti korišten za gradnju, nego æe biti kolaterali za kredite koji su veæ ugovoreni i koji æe omoguæiti gradnju - pojasnio je ministar Bevanda.

Istaknuo je da je posebno bitan zakon o Agenciji za osiguranje depozita, „buduæi da je to završni, peti zakon uz po dva u entitetima o bankama i agencijama za osiguranje".

- Ovo je peti zakon koji je usuglašen s odredbama tih zakona. Tim se predviða moguænost, poslije svih potresa u bankarskom sektoru, da se može pristupiti i restrukturiranju i svemu ostalom. Mislim da je ovaj zakon jako dobra stvar - ocijenio je Bevanda.

Brotnjo.info

 
« Prethodna   Sljedea »