Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Javni natjeèaj za dodjelu novèane pomoæi odreðenim kategorijama studenata s podruèja opæine Èitluk
Utorak, 28 Oujak 2017
Uzorak Slike

Opæina Èitluk raspisuje javni natjeèaj za dodjelu novèanih pomoæi redovitim studentima u akademskoj 2016/2017. godini.  Novèana pomoæ iznosi 100,00 KM mjeseèno za studente koji ispunjavaju opæe i posebne uvjete propisane èlancima 2. i 3. Pravilnika o  naèinu i kriterijima za dodjelu novèane  pomoæi odreðenim kategorijama studenata u  akademskoj 2016/2017. godini. 

Novèana pomoæ æe se isplaæivati u jednakim mjeseènim iznosima (10 mjeseci), poèevši retroaktivno od 01. studenog 2016. godine do 31. kolovoza 2017. godine.

II.

Opæi uvjeti koje trebaju ispuniti studenti  za dodjelu novèane pomoæi su:
1.    da su državljani Bosne i Hercegovine,
2.    da imaju prebivalište na podruèju opæine Èitluk ,
3.    da su redoviti studenti (osim studenata prve prvog bolonjskog ciklusa studiranja),
4.    da studiraju na državnim fakultetima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj,
5.    da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija,
6.    da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit ili subvenciju za smještaj u studentski dom i
7.    da nisu stariji od 26 godina.
Opæi uvjeti trebaju biti ispunjeni kumulativno izuzev za uèenika generacije.

III.


Posebni uvjeti koje trebaju ispunjavati studenti za dodjelu novèane pomoæi:
1.    dijete poginulog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata,
2.    invalid  sa 60% i više invaliditeta,
3.    dijete bez jednog ili oba roditelja,
4.    dijete invalida Domovinskog rata i civilnih invalida (invaliditet 90% i više),
5.    dijete iz obitelji sa èetvero i više djece na redovitom školovanju ili predškolske dobi,
6.    dobitnik rektorove ili dekanove nagrade,
7.    koji pohaða fakultet za deficitarna zanimanja i
8.    uèenik generacije u Srednjoj školi dr.fra Slavka Barbariæa u Èitluku.
Student æe ostvariti novèanu pomoæ ukoliko ispunjava sve opæe i barem jedan od posebnih uvjeta.
Samo jedan student iz iste obitelji æe ostvariti novèanu pomoæ po istom osnovu (posebnom uvjetu).

 

IV.

Odluku o dodjeli novèane pomoæi studentima donosi Opæinski naèelnik na temelju Liste koju saèini Povjerenstvo.          

V.

Uz zahtjev (sa naznakom kontakt telefona) za dodjelu novèane pomoæi student je dužan priložiti slijedeæu dokumentaciju:

1.    Uvjerenje o prebivalištu ne starije od 3 mjeseca;
2.    Dokaz da je student: dijete poginulog branitelja (rješenje), invalid ili dijete invalida (rješenje), iz obitelji sa èetvero djece na redovitom školovanju ili predškolske dobi (rodni listovi i potvrde ustanova o redovitom školovanju), da je dobitnik rektorove ili dekanove nagrade;
3.    Potvrde fakulteta:
- da je redovit student i
- da nije ponavljao niti jednu godinu studija osim iz opravdanih razloga;
4.    Ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju od drugog davatelja, studentski kredit ili subvenciju;

 

VI.

Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog natjeèaja na  oglasnoj ploèi Opæine i web stranici Opæine Èitluk:  www.citluk.ba
Prijave na natjeèaj s priloženom dokumentacijom podnose se na adresu:

OPÆINA ÈITLUK
Trg žrtava Domovinskog rata 1,
88260 Èitluk
- Povjerenstvu za provedbu javnog natjeèaja za dodjelu novèane pomoæi studentima u akademskoj 2016/2017. godini, s naznakom: "NE OTVARATI".

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Opæinskoj službi za društvene djelatnosti, opæu upravu i branitelje, telefon: 036/640-543.
Neblagovremene i nepotpune prijave neæe se razmatrati.      

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu novèane pomoæi neæe se vraæati podnositeljima.

Svi sudionici natjeèaja biti æe obaviješteni na oglasnoj ploèi Opæine Èitluk i web stranici Opæine Èitluk: www.citluk.ba o rezultatima natjeèaja u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja odluke o dodjeli novèane pomoæi.

Student kojemu nije dodijeljena novèana pomoæ za akademsku 2016/2017. godinu može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natjeèaja podnijeti prigovor Naèelniku opæine Èitluk.


NAÈELNIK OPÆINE ÈITLUK
Marin Radišiæ, dipl.oec.
Privitak:

Pravilnik o naèinu i kriterijima za dodjelu novèane pomoæi odreðenim kategorijama studenata u akademskoj 2016/2017. godini

Citluk.ba

 
« Prethodna   Sljedea »