Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Vlada HNŽ: Za obnovu škola 1.677.000,00 KM, poticaji za poljoprivredu 750.000,00 KM
etvrtak, 23 Oujak 2017
Uzorak Slike

Na današnjoj, 44. sjednici Vlada Hercegovaèko-neretvanske županije razmatrala je i usvojila Prijedlog Strategije razvitka Hercegovaèko-neretvanske županije za razdoblje 2017.-2020. godina.

O Strategiji, kao jednom od kljuènih strateško-planskih dokumenata Vlade, a koja obuhvaæa ekonomski i društveni razvitak kroz korištenje i apsorpciju raspoloživih prirodnih resursa, pri tome vodeæi raèuna o aspektu zaštite i unaprjeðenja okoliša i prostora, uvodno su govorili Ivan Jurilj, predsjednik Županijskog odbora za razvitak i prof. dr. Katerina Maliæ-Bandur, voditeljica konzultantskog tima za izradu Strategije.

Istaknuli su kako je temeljem provedene socio-ekonomske analize u HNŽ, definirana vizija razvitka HNŽ do 2020. godine koja predstavlja temelj za rad i aktivnosti svih graðana koji žive na ovom geografskom podruèju.

S ciljem kreiranja mehanizma za ostvarenje vizije razvitka, a kako bi se osigurala veza izmeðu vizije razvitka i konkretnih buduæih akcija, definirana su tri strateška cilja HNŽ do 2020. godine: podizanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeæa, poljoprivrede i turizma, poboljšanje kvalitete života graðana sukladno standardima EU i održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prihodovnim i infrastrukturnim resursima.

Strategija obuhvaæa i popis prioritetnih mjera u svakom sektoru, koje omoguæavaju ostvarivanje postavljenih ciljeva putem provedbe operativnih aktivnosti, èime se stvara osnova za sveukupno implementiranje Strategije.

Zakljuèeno je kako je financijski okvir za provedbu Strategije usklaðen  s moguænostima Proraèuna HNŽ i dostupnim izvorima financiranja u razdoblju do 2020. godine.

Nakon današnje rasprave i usvajanja, Prijedlog Strategije razvitka Hercegovaèko-neretvanske županije za razdoblje 2017.-2020. godina bit æe upuæen u daljnju skupštinsku proceduru.

Usvojen Nacrt zakona o prosvjetnoj inspekciji

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, Vlada je usvojila Nacrt Zakona o prosvjetnoj inspekciji u Hercegovaèko-neretvanskoj županiji, kojim se ureðuje organiziranje i podruèje rada Inspektorata Ministarstva  prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ, te prava, dužnosti, ovlaštenja, obveze, vrste i postupak obavljanja nadzora, odgovornost prosvjetne inspekcije i kaznene odredbe.

Za Projekt energetske uèinkovitosti škola 1.677.000,00 KM

Nastavljajuæi zapoèete aktivnosti sudjelovanja u okviru projekta „Projekt energetske uèinkovitosti u BiH“ u 2017. godini, Vlada je usvojila Odluku o konaènom izboru objekata u Hercegovaèko – neretvanskoj županiji, koji æe ovim projektom biti obuhvaæeni u 2017. godini, a to su: Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjèeviæa, Osnovna škola kardinala Stepinca Neum, JU Srednja škola Jablanica i JU Srednja graðevinska škola Mostar za što je planirano utrošiti 1.677.000,00 KM.Ž

Poticaji za poljoprivredu 750.000,00 KM

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška novèanih sredstava za novèane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-preraðivaèkoj proizvodnji s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj  za poljoprivredu“.

Za ovu nakanu, a s ciljem  oživljavanja i unaprjeðenja poljoprivredne proizvodnje na podruèju HNŽ, Vlada je osigurala 750.000,00 KM, kako bi se poljoprivredna proizvodnja uèinila što konkurentnijom na tržištu.

Zabrana zapošljavanja do 30. lipnja

S ciljem nastavka aktivnosti na stabiliziranju javnih financija, Vlada je usvojila Odluku o produljenju zabrane zapošljavanja državnih službenika i namještenika u ministarstva i druga tijela uprave, te zaposlenika u ustanovama i drugim institucijama koje se financiraju iz Proraèuna HNŽ, kao i iz izvanproraèunskih fondova HNŽ do 30. lipnja 2017. godine.

Brotnjo.info
 
« Prethodna   Sljedea »