Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Uspješan rad Vlade HNŽ-a u protekloj godini
Ponedjeljak, 13 Oujak 2017
Uzorak Slike

Vlada Hercegovaèko – neretvanske županije je na današnjoj 43. sjednici usvojila Prijedlog Izvješæa o radu Vlade za 2016. godinu, te Izvješæa o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i Županijskog javnog pravobraniteljstva, koji æe biti upuæeni u daljnju skupštinsku proceduru. 

U Izvješæu o radu Vlade, uz ostalo, istaknuto je kako je Vlada tijekom protekle godine održala 49 sjednica na kojima je utvrdila 15 prijedloga i usvojila 7 nacrta zakona. Usvojeni su i znaèajni strateško-planski dokumenti: Nacrt Strategije razvitka HNŽ 2017.-2020., Prijedlog Strategije za provedbu reforme iz oblasti zdravstva za podruèje HNŽ 2016.-2020., Prijedlog Strategije HNŽ za borbu protiv korupcije 2016.-2020., Prijedlog Akcijskog plana HNŽ za borbu protiv korupcije 2016.- 2020., Prijedlog Prostornog plana podruèja prostornih obilježja za podruèje od znaèaja „Park prirode Hutovo blato“ 2013.-2023., te Prijedlog Programa razvitka malog gospodarstva HNŽ 2016.-2020. Na poseban naèin istaknuto je i to kako je Vlada uspjela zaustaviti negativne trendove i stabilizirati stanje u HNŽ, uloživši maksimalne napore u stvaranju uvjeta za pokretanje održivog razvitka.

Vlada je usvojila Nacrt Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvo kojim se ureðuju organiziranje i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva, planiranje i provedba mjera zaštite od požara, organiziranje i funkcioniranje vatrogastva i gašenje požara, struèno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih osoba i vatrogasaca, financiranje i druga pitanja od znaèaja za organiziranje i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva u HNŽ.

Iz resora Ministarstva prometa  i veza, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju utroška 1.415.408,12 KM za održavanje regionalnih i prikljuènih cesta u HNŽ.

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada  je usvojila odluke o odobravanju više od 600.000 KM iz Proraèuna za 2017. godinu za rekonstruiranje i investicijsko održavanje arhiva i šalter dvorana MUP-a, te nabavu opreme za sigurnu sobu i server dvoranu.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila Odluku o utvrðivanju visine naknade od 839,00 KM za podmirenje troškova pokopa za osobe koje su korisnici stalne novèane potpore i za osobe smještene u ustanovu socijalne skrbi ili u drugu obitelj za koje troškove plaæa Županija. Takoðer, usvojena je Odluka o utvrðivanju kriterija, uvjeta i naèinu raspodjele 100.000,00 KM utvrðenih Proraèunom HNŽ za 2017. godinu za financiranje/sufinanciranje projekta promoviranja zdravlja i preveniranja bolesti i ovisnosti putem javnog poziva za 2017. godinu.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Program utroška 304.935,00 KM iz Proraèuna HNŽ za 2017. godinu za rekultiviziranje zemljišta koja æe biti iskorištena za dovršetak postupaka zapoèetih u 2016. godini po javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u svrhu ureðenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta.

Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva gospodarstva o stanju eksploatiranja mineralnih sirovina na prostoru Hercegovaèko-neretvanske županije i mjere za poboljšanjem postojeæeg stanja. U Informaciji je, uz ostalo, istaknuto kako je rudarska inspekcija izvršila 135 nadzora gospodarskih i fizièkih osoba te izdala 9 rješenja s naloženim mjerama zabrane eksploatiranja mineralnih sirovina i 3 rješenja s naloženom mjerom reguliranja prava korištenja mineralne sirovine.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša usvojena je Informacija o stanju okoliša u  HNŽ s prijedlogom mjera za njegovo unaprjeðenje. U Informaciji je istaknuto kako je, uz ostalo, potrebno što prije izraditi nedostajuæe i harmonizirati uraðene, ali neusvojene strateško-planske dokumente, ubrzati rad na uspostavi informacijskog sustava zaštite okoliša,  te kontinuirano raditi na oblasti educiranja i razvijanja svijesti o okolišu i održivom razvitku. Usvojena je, takoðer, i  Informacija o stanju u zaštiæenim podruèjima HNŽ u kojoj je, uz ostalo, istaknuto kako je za poboljšanje stanja u zaštiæenim podruèjima potrebno donijeti novi Zakon o zaštiti prirode u HNŽ, kojim æe detaljnije biti regulirana materija zaštiæenih dijelova prirode.

Brotnjo.info

 
« Prethodna   Sljedea »