Kontakt: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Usvojen proraèun Opæine Èitluk za 2017. godinu
Srijeda, 01 Oujak 2017


Na 4. redovitoj sjednici Opæinskog vijeæa Èitluk, vijeænici su jednoglasno usvojili prijedlog plana proraèuna Opæine Èitluk za 2017. godinu.

Usvojenim planom proraèuna Opæine Èitluk za 2017. godinu prihodi, primici i kreditna zaduženja predviðena su u iznosu od 7.682.000,00 KM, dok su rashodi i izdaci predviðeni u iznosu od 7.672.000,00 KM, s proraèunskom prièuvom od 10.000,00 KM. Takoðer, na sjednici usvojena je odluka o izvršenju proraèuna za 2017. godinu, a obje spomenute odluke vijeænicima je obrazložio Pavo Zovko, pomoænik naèelnika za financije.

Vijeænici Opæinsko vijeæe Èitluk na sjednici otvorili su raspravu o Pravilniku o uvjetima, naèinu i visini pristojbe za prikljuèenje na javnu kanalizaciju. Spomenutim pravilnikom ureðuje se postupak prikljuèenja objekata na objekte i ureðaje sustava javne odvodnje otpadnih voda na podruèju opæine Èitluk a na poseban naèin: obveze korisnika i davatelja usluga kod postupka prikljuèenja, tehnièko-tehnološki uvjeti za prikljuèenje, rokovi i naknada za prikljuèenje. Buduæi da su tijekom rasprave izneseni razlièiti prijedlozi za unaprjeðenje spomenutog akta, naèelnik opæine Èitluk Marin Radišiæ, predlagatelj ove toèke dnevnog reda, povukao je toèku s dnevnog reda kako bi dao dodatni prostor za dostavljanje svih dobronamjernih prijedloga, nakon èega æe spomenuti Pravilnik biti ponovno razmatran na sjednici OV Èitluk.

Na 4. sjednici vijeænici OV Èitluk usvojili su Odluku o usvajanju Zoning plana turistièke zone T1 i T2  K.O. Meðugorje, kao i Odluka o provoðenju Zoning plana turistièke zone T1 i T2  K.O. Meðugorje za razdoblje 2016.-2023. godine. 
Jednoglasno su usvojeni prijedlozi konaènog imenovanja èlanova: Upravnog vijeæa Centra za socijalni rad Èitluk, Upravnog vijeæa Kulturno-informativnog centra Èitluk, Školskog odbora Osnovne škole Èerin u Èerinu i Upravnog vijeæa Gradske ljekarne Èitluk, koje je uvršteno u dnevni red na poèetku sjednice kao dopuna dnevnog reda.

Nakon provedene rasprave na èetverogodišnji mandat u Organizacijski odbor Turistièko-kulturno gospodarske manifestacije „Dani berbe grožða Brotnjo“ imenovani su: Predrag Smoljan - predsjednik Odbora, Marin Radišiæ - zamjenik predsjednika Odbora, te èlanovi Borislav Šimoviæ, Andrija Stojiæ, Marin Sivriæ, Krešimir Miliæeviæ i Tihomir Prusina.

Takoðer, na 4. sjednici OV Èitluk imenovano je Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Opæine Èitluk, èiji su èlanovi: Predrag Smoljan, predsjednik Povjerenstva, Marin Radišiæ, zamjenik predsjednika Povjerenstva, Marina Zubac, Ilija Šego, Dragan Soldo, Nikola Buhovac i Ivan Sivriæ.

Vijeænicima OV Èitluk na sjednici izvješæa o radu za 2016. godinu prezentirali su Borislav Šimoviæ, v.d. ravnatelja KIC-a Èitluk, i Mladenka Stojiæ, javna pravobraniteljica opæine Èitluk.

Nakon usvajanja izvješæa o radu Kulturno-informativnog centra i Javnog pravobraniteljstva, vijeænici su informirani o provedbi Odluke o uvoðenju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa - ekološke pristojbe, te su se na traženje predlagaèa, vijeænika Drage Vasilja, koji je u svom prijedlogu za izmjenu ove odluke prezentirao stav Vijeæa MZ Meðugorje i Bijakoviæi, sukladno kojem bi izmjene i dopune Odluke o uvoðenju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa - ekološke pristojbe trebale iæi u smjeru 50 % smanjivanja posebnog komunalnog doprinosa, izjasnili o prijedlogu za izmjene i dopune.

Ovakav prijedlog izmjena i dopuna odluke, nakon uvrštavanja na sjednicu i provedene rasprave nije dobio potrebnu veæinu za usvajanje.

Citluk.ba

 
« Prethodna   Sljedea »